Ôn tập chương 1

Phần ôn tập chương 1: mệnh đề – tập hợp

Bài tập được phân theo các dạng mệnh đề, tập hợp, các phép toán về tập hợp, các tập hợp số.